Türk Azınlık “240 İmam Yasası”nı kabul etmediğini bir kez daha haykırdı

Balkanlardan Haberler
İçeriği Paylaş

Halk arasında “240 İmam Yasası” olarak bilinen, 2007 yılında parlamentoda kabul edilen, ancak Batı Trakya Türkleri tarafından kabul edilmeyen ve bu sebeple 2007’den beri uygulanamayan 3536/2007 sayılı yasanın bazı maddelerinde bazı değişiklikler yapılarak Yunan parlamentosunda tekrar onaylanması Batı Trakya Türkleri’nin tepkisine neden oldu.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu’nun sözkonusu yasa ile ilgili yaptığı açıklamadan sonra Azınlığın kurum ve kuruluşları da bu yasayı asla kabul etmeyeceklerini bir kez daha haykırdılar. Azınlık toplumu ve kuruluşları, sözkonusu yasal düzenleme ve azınlığı ilgilendiren benzer düzenlemelerin, başta azınlığımızı parlamentoda temsil eden milletvekillerimiz olmak üzere azınlığın gerçek temsilcilerine danışılarak yapılmasını talep ediyor.

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın kurum ve kuruluşları tarafından yapılan açıklama ve kınamalar aşağıdaki gibidir:

KINAMA

Kamuoyunda “240 İmam Yasası” olarak bilinen 2007 /tarihli Yasada değişiklik yapılmasını öngören yasa taslağının, Batı Trakya Müslüman Türklerinin tepkisine rağmen 16 Ocak 2013 tarihinde Yunanistan Parlamentosu’nda kabul edilmesini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Azınlığımızın Yunan Meclisindeki temsilcilerinin, seçilmiş dernek başkanlarımızın ve Azınlığın mevcut diğer kurum ve kuruluşlarımızın görüşlerine başvurulmadan ve herhangi bir diyaloga girmeden keyfi bir uygulamayla  çıkarılan bu yasadan dolayı  Batı Trakya Müslüman Türkleri olarak büyük hayal kırıklığına uğradığımızı beyan etmek isterim.

Mevcut uygulamayla 1923 Lozan Antlaşması ve diğer uluslararası anlaşma ve sözleşmeleri göz ardı ederek din ve vicdan hürriyetimize büyük darbe indirilmiştir. Millî ve dinî hasletlerimizi yok etmeye yönelik çıkarılan bu keyfi davranışların azınlığımız nezdinde kabul görmeyeceği çok iyi bilinmelidir.

Din ve vicdan özgürlüğümüzü zedelemeyi ve camilerimizi, Kur’an Kurslarımızı kontrol altına almayı hedefleyen bu “240 İmam Yasası” nı şiddetle kınar, yapılan bu büyük yanlıştan bir an önce dönülmesini ve bahse konu yasal düzenlemenin iptal edilmesini bekleriz.

İskeçe Müftüsü – Ahmet METE

———-

Çınar Derneği

“240 imam yasası” Azınlığın geleceği için tehlike arz eden bir yasadır

“Azınlık kamuoyunda “240 İmam Yasası” olarak bilinen ve 2007 yılında çıkarılmış olan 3536/2007 Sayılı Yasa’nın bazı maddelerinde değişiklikler yapılmasını öngören yasa tasarısının, 16 Ocak 2013 tarihinde Yunan Parlamentosu’nda Azınlık milletvekillerinin tüm itirazlarına rağmen onaylanmasını Çınar Derneği olarak kaygı verici bir gelişme olarak karşılıyoruz.

Çınar Derneği Yönetim Kurulu olarak, bu yasayı ve yasada yapılan son değişikliklerin mecliste onaylanmasını, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın din ve vicdan özgürlüğüne olduğu kadar, din eğitimine vurulmak istenen büyük bir darbe ve çirkin bir saldırı olarak görmekteyiz. Hassaten Din Eğitimini ilgilendirdiği için ve okullarda uygulanmak istendiği için de Azınlığın geleceğine yönelik tehlike arz eden bir yasa olarak görmekteyiz.

2007 yılında olduğu gibi yine doğrudan Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nı ilgilendirmesine rağmen hiç bir azınlık kurum ve kuruluşu muhatap alınmadan zorla uygulanmak istenen bu yasayı Azınlık toplumu gibi bizler de istenmeyen bir yasa olarak ilân ediyoruz.

Ayrıca, bu dayatmacı zihniyetle nasıl ki bu güne kadar bir çözüme varılamamışsa, bundan sonra da varılamayacağını, bu dayatmacı politikanın  da 2007 yılında olduğu gibi yine fiyasko ile sonuçlanacağını beyan ederiz.

Beklentimiz odur ki, bundan sonra azınlığı ilgilendiren konularda, azınlığı temsil eden seçilmişlerimizin, kurum ve kuruluşlarımızın muhatap alınarak, öncelikli azınlık sorunlarının çözümüne yönelik samimi adımların atılmasıdır.”

———-

KINAMA – 18 Ocak 2013

BM’nin 1992 Azınlıklarla ilgili Deklerasyonunda “Toplumların Din ve İnanç konusunda her türlü ayrımcılığın ve hoşgörüsüzlüğün Önlenmesi”nden bahseder.

AİH Sözleşmesi’nin 9. Maddesinde “Devlet, Cami veya Kilisenin içişlerine karışmamalıdır. Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü demokratik Toplumların Temellerinden Biridir…” ifadesi yer almaktadır.

Yunan Anayasası madde 5, fıkra 2 ise şöyle der: “Yunan topraklarında yaşayan herkes milliyet, ırk, dil, din veya siyasi düşünce farkına bakılmaksızın tam koruma ve özgürlüğünden yararlanırlar”.

Lozan Antlaşmasın’ın 38. Maddesinde de ilgili ülkeler “… dil, soy ya da din ayrımı yapmaksızın hayatlarını ve özgürlüklerini korumayı tam ve eksiksiz olarak sağlamayı taahhüt eder” denilmektedir.

Ülkemiz Yunanistan tüm bu sözleşmeleri imzalamış ve uygulamayı taahhüt etmiştir. Ancak, “240 imam yasası” nın son günlerde mecliste onaylanması, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Camiasını olduğu kadar, Batı Trakya Müslüman Türk toplumunu da derinden sarsmıştır.

Din ve Vicdan Özgürlüğü temel insan hakkıdır. Bunu engellemek ise İnsan Hakları İhlalidir.

Medeniyetin beşiği olarak lanse edilen Yunanistan’da, bu tür antidemokratik uygulamalar vatanımız için bir kara leke oluşturmaktadır.

Azınlığın görüşü alınmadan, azınlık milletvekillerinin konuşmaları hiçe sayılarak ve zorbalık andıran uygulamayla mecliste onaylanan bu yasayla, azınlık ve bireysel haklarımızın bir kez daha çiğnendiğine üzüntüyle müşahade etmekteyiz.

Temel hak olan din ve vicdan özgürlüğüne saygı gösterilmeyen bir ülkede demokrasi yerine, diktatörce bir rejimin uygulandığı kanısı uyandırılmıştır.

Azınlığımızın, gerek ikili gerekse uluslararası antlaşmalardan doğan din ve vicdan özgürlüğü hakkına saygı gösterilerek , mecliste oylanan kanunun iptalini talep etmekteyiz.”

BTAYTD YÖNETİM KURULU

———-

KINAMA

“240 İmam Yasası” olarak da bilinen ve azınlık tarafından kesinlikle kabul edilmeyen 3536/2007 sayı ve tarihli yasada, durumu azınlık aleyhine daha da kötüleştiren ve en vahimi de, tamamen azınlığımızı ilgilendiren bir konuda, hiçbir azınlık yetkilisi ile hele hele azınlığımızı temsil eden vekillerimizle dahi istişarede bulunmadan yapılan değişiklikler, tüm Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı mensuplarını üzdüğü gibi, İskeçe Türk Birliği camiasını da üzmüştür.

Yapılan son genel seçimlerden sonra, gerek Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı aleyhine, gerekse Rodos adasında yaşayan Müslüman Türkler aleyhine cereyan eden olaylar, devletin azınlığa bakış açısını, bir kez daha çok net bir şekilde ortaya koymuştur. 3536/2007 sayı ve tarihli yasanın ilgili maddelerinde yapılan değişiklik teklifinin meclis genel kurulunda görüşülmesi esnasında, Bağımsız Yunanlılar, Altın Şafak, Yeni Demokrasi ve Pasok  milletvekillerinin söylemleri, demokrasinin beşiği kabul edilen ülkemiz Yunanistanda milletvekillerinin dahi demokrasinin vasıflarından yoksun olduklarını gözler önüne sermiştir.

Yaşanan süreçte devletin azınlıkla diyaloğu kat’i surette kabul etmediği, tam tersine, kabul edilemez yöntemlerini ısrarla dikte etmeye çalıştığı görülmektedir.   Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın din ve  vicdan özgürlüğünü ayaklar altına alan ve uluslararası ve ikili anlaşmalara tamamen aykırı olan bu düzenlemeyi kabul etmediğimizi açıkça ifade ederken, bu dayatmacı zihniyeti ve Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığını Mecliste temsil eden  vekillerimize karşı takınılan tavrı esefle kınıyoruz.

İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ

———-

KINAMA

Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB) Yönetim Kurulu, “240 İmam Yasası” olarak da bilinen 3536/2007 sayılı yasanın ilgili maddelerinde bazı değişiklikler yapılmasını öngören yasa tasarısının, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın görüşüne başvurulmadan, Azınlık milletvekillerinin ve tüm azınlık kuruluşlarının tepkisine rağmen Yunanistan Meclisi Genel Kurulu’nun 16 Ocak 2012 tarihindeki oturumunda kabul edilmesini değerlendirmiştir   GTGB Yönetim Kurulu, başlı başına bu yasayı ve yasada yapılan son değişiklikleri Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın din, vicdan ve ibadet özgürlüğüne yapılmış çirkin bir saldırı olarak görmekte ve bu dayatmacı zihniyeti kınamaktadır.   Bu Yasa ilk hali ile 2007 yılında tüm tepkilere rağmen çıkarılmış, bugün de yine tüm tepkilere rağmen bu hata tekrarlanmıştır.   Batı Trakya Türk Azınlığı olarak yıllardır yapılan tüm baskılara, üretilen tüm ayrımcı politikalara rağmen hep sağduyulu, ılımlı, olumlu davranmaya çalıştık. Lakin son zamanlarda yaşanan sorunların  ve “240 İmam Yasası” olarak adlandırılan bu yasanın azınlık üzerinde olumsuz etkiler bırakacağını düşünüyor ve devlet yetkililerini Azınlık hakları konusunda duyarlı davranmaya davet ediyoruz.

Gümülcine  Türk Gençler  Birliği  Yönetim  Kurulu  Adına BAŞKAN – Koray HASAN

———-

DOSTLUK EŞiTLiK BARIŞ PARTiSi  BASIN AÇIKLAMASI

240 İMAM YASASI DİN ÖZGÜRLÜĞÜNE  İNDİRİLEN BÜYÜK BİR DARBEDİR

“240 İmam Yasası” olarak bilinen yasada değişiklikler öngören yasal düzenlemenin 16 Ocak 2013 Çarşamba akşamı mecliste kabul edilmesini ve bu süreçte yaşananları Batı Trakya Türk Azınlığı adına ve ülkemiz Yunanistan adına bir talihsizlik olarak görüyor ve esefle kınıyoruz. Parlamentoda kabul edilen sözkonusu yasa, ülkemiz Yunanistan’ın demokrasisi adına bir “geri adımdır.” Bu yasayla hakları uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınan Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın din, vicdan ve ibadet özgürlüğüne büyük bir darbe indirilmiştir.

2007 yılında çıkartılan ancak Batı Trakya Müslüman Türk Toplumu’nun tepkisi üzerine bugüne kadar uygulanamayan “240 İmam Yasası”nda, bazı değişiklikler yapılarak, meclis genel kuruluna getirilmesini ve uygulamaya çalışılmasını “yapılan yanlışta diretme” olarak nitelendiriyoruz. Bu düzenlemeyle Batı Trakya’daki camiler kontrol altına alınmak istenmekte ve azınlık insanının din özgürlüğü adeta yok edilmektedir. Azınlık toplumunun böyle bir talebi olmamasına rağmen, örnekleri ancak otoriter rejimlerde görünen antidemokratik ve “dayatmacı” bir yöntemle adaletsiz bir kanun yapılmıştır. Kanunun hazırlanma sürecinde hem azınlık kurumlarının, hem de azınlığın seçtiği milletvekillerinin görüş ve talepleri YOK sayılmıştır. Yüzbinlerce Müslümanın yaşadığı başkentinde hâlâ camiye izin vermeyen bir zihniyetin, Batı Trakya’daki din özgürlüğünü YOK eden yasal düzenlemeden bir an önce vazgeçmesini ve bir utanç abidesi olan “240 İmam Yasası”nın iptalini ivedilikle talep ediyoruz.

Bu vesileyle yasa değişikliği teklifinin mecliste görüşüldüğü sırada gerek Rodop İli Azınlık Milletvekilleri Ahmet Hacıosman ve Ayhan Karayusuf’a gerekse İskeçe İli Azınlık Milletvekili Hüseyin Zeybek’e yapılan saldırı, suçlama ve ithamları protesto ettiğimizi bildirir, azınlığın oylarıyla seçilmiş millevekillerine aşırı fanatik çevrelerin saldırılarının son bulmasını beklediğimizi tüm kamuoyuna duyururuz.

DEB PARTİSİ

———-

BASIN AÇIKLAMASI Gümülcine, 18.01.2013

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Yönetim Kurulu “240 İmam Yasası” olarak bilinen 3536/2007 sayılı yasanın bazı maddelerinde yapılan değişikliğin Yunan Meclisi’nin de kabul edilmesini yanlış ve talihsiz bir karar olarak görmektedir.

Bu kararın Batı Trakya Türk-Müslüman Azınlığı’nın vicdan özgürlüğünü hiçe sayan bir karar olduğuna  inanmakta, bu kararın Azınlık kurum ve kuruluşlarına danışılmadan çıkarılmasını dayatmacı bir karar olarak görmektedir.

Böyle bir kararı Müslüman-Türk azınlığının kabullenmesi mümkün olamadığından bir an önce geri çekilmeli ve Müslüman-Türk Azınlığının hassasiyetleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Yönetim Kurulu olarak bu kararı şiddetle kınamakta olup, bu kararın uygulanmasını imkansız olarak görmektedir.

Bu düşüncelerimizi Müslüman-Türk Azınlık kamu oyuyla paylaşırız.

BATI TRAKYA TÜRK ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

———-

KINAMA

“Toplumumuz tarafından “240 İmam Yasası”  olarak bilinen ve 2007 yılında çıkarılmış olan 3536/2007 Sayılı Yasa’nın bazı maddelerinde değişiklikler yapılmak üzere yeniden meclise getirilmesini ve  17 Ocak 2013 tarihinde Parlamento’da onaylandığını yazılı ve görsel medyadan büyük bir üzüntü ile  öğrenmiş bulunuyoruz.

Oysa Lozan Antlaşması hükümlerine göre Yunanistan,  toplumumuzun kutsal mekânları arasında yer alan camilerini teminat altına aldığı gibi, Azınlık fertlerinin din ve vicdan hürriyeti ile ibadet özgürlüğünü de taahhüt etmişti.

Uluslararası ve ikili anlaşmalar uyarınca azınlığımızın eğitim-öğretim haklarının özel ve özerkliği garanti altına alınmış olmasına rağmen, devletimizin yayınladığı kanun, kanun hükmünde kararname ve Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı kararlarının uygulanmasıyla statüsünün aşındırılmasından sonra, şimdi de işbu yasa ile camilerimize müdahale edilmesi manidardır.

Bilinmelidir ki,  Azınlığımızın ilgili kurum ve kuruluşlarına danışılmadan onaylanan bu yasa, her fırsatta demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, insan hak ve özgürlüklerine saygılı olduğunu iddia eden ülkemizin demokrasi tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır.

Son olarak camiamızı olduğu kadar,  Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nı da derinden sarsan söz konusu antidemokratik kanunun iptalini şiddetle talep ederken,  bu dayatmacı zihniyeti ve Mecliste vekillerimize karşı takınılan tavrı esefle kınadığımızı beyan ederiz.

B.T.M.M.M.M.C. – Başkan – Asım  ÇAVUŞOĞLU

———-

BASIN AÇIKLAMASI Gümülcine, 19.01.2013

Azınlığımız insanı tarafından “240 İmam Yasası” olarak bilinen 2007 yılında çıkarılmış olan 3536/2007 sayılı kanunda değişiklikler yapılmak üzere yeniden meclise getirilmesi ve kabul edilmiş olması İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları camiasını olduğu kadar, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın da hiçbir şekilde kabul edemeyeceği bir kanundur.

Azınlık milletvekillerimizin tüm iyi niyetli uyarı ve çabalarına karşın Yunan parlamentosunda herhangi bir iyi niyetin gösterilmemiş olmasını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Uluslararası kanunlar, ikili anlaşmalar ve insani değerler noktasında yüzde yüz haklı olduğumuz bir konuda Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının ilgili kurum ve kuruluşlarına danışılmadan onaylanan kanunun “Avrupa normları” veya “Çağdaş bir Azınlık politikası” adı altında Azınlığa sunulmak istenmesi sadece ve sadece bir oyundan ibarettir.

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı hiçbir zaman kendisine tanınmış olan uluslararası ve ikili anlaşmalardan doğan haklarından vazgeçmeyecektir. Kanunlar çerçevesinde haklarını aramayı sürdürecek ve Azınlıkla ilgili bir düzenleme yapılacaksa mutlaka Azınlık kurum ve kuruluşları ile bir diyalog çerçevesi içinde yürütülmesini istemektedir.

BATI TRAKYA İMAM HATİP LİSESİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

———-

RODOP-MERİÇ VE İSKEÇE İLLERİ ÖĞRETMENLER DERNEKLERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

Azınlık kamuoyunda «240 İmam Yasası» olarak bilinen 3536/2007 sayılı yasanın (36. ila 39.) maddelerinde değişiklikler yapılmasını öngören yasa tasarısının 16 Ocak 2013 tarihinde Yunan Parlamentosu’nda onaylandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

1923’ten günümüze kadar Azınlık Eğitimi ile ilgili ve Azınlığın temel meselelerini ilgilendiren Yunan Parlamentosunda pek çok kanun ve karanameler çıkmıştır. Bu kanunlar Parlamentodan çıkarken Azınlığın Parlamento’daki temsilcileri, Azınlığın sivil kurum ve kuruluşlarının başkanları ile diyaloğa girilmesi gerekirken, tam aksine «biz böyle istiyoruz» düşüncesi ile çıkarılan bu yasa, biz Azınlık eğitimcilerini olduğu kadar, Batı Trakya Azınlık toplumunu da büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır.

Medeniyetin beşiği olarak bilinen ülkemiz Yunanistan’da böyle bir zihniyetin hakim olması bizleri derinden üzmüştür. Dolayısıyla mecliste oylanan kanunun iptalini talep eder; Azınlığın temel meseleleri ile ilgili çıkacak kanun ve kararnamelerin mutlaka Azınlık ile diyalog çerçevesinde görüşülerek düzenlenmesini isteriz.

ÖĞRETMENLER DERNEKLERİ YÖNETİM KURULLARI

———-

KINAMA Gümülcine, 18.01.2013

Azınlık kamuoyunda “240 İmam Yasası” olarak bilinen  ve 2007 yılında çıkarılmış olan 3536/2007 Sayılı Yasa’nın bazı maddelerinde değişiklikler yapılmasını öngören yasa tasarısının, Azınlık milletvekillerinin tüm itirazlarına karşın,  17 Ocak 2013 tarihinde Yunan Parlamentosu’nda onaylandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

1923’ten günümüze kadar Yunan Parlamentosu’nda kabul edilen ve Azınlığın eğitim, din ve vicdan hürriyeti gibi temel meselelerini ilgilendiren pek çok kanun ve düzenlemede olduğu gibi, yine Azınlığın Parlamentodaki temsilcileri, seçilmiş dernek başkanları ve Azınlığın mevcut diğer kurum ve kuruluşlarıyla herhangi bir diyaloğa girilmeksizin “Biz böyle istiyoruz, siz de buna uyacaksınız” zihniyetiyle çıkarılan bu yasa Azınlık halkını  büyük hayal  kırıklığına uğratmıştır.

Şimdiye kadar vakıflarımız, müftülüklerimiz ve okullarımızda olduğu gibi, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın kutsal mekanları arasında yer alan camilerini, Azınlık mensuplarının din ve vicdan hürriyeti ile ibadet özgürlüğünü orta veya uzun vadede zedelemeyi ve kontrol altına almayı hedefleyen bu keyfi davranışın Azınlık nezdinde kabul görmeyeceği bilinmelidir.

Yasa tasarısı Parlamentoda görüşülürken, Azınlığımızın temsilcileri olan milletvekillerine yapılan çirkin saldırılar da hiçbir zaman toplumumuzun belleğinden silinmeyecektir. Yunan Parlamento tarihinde ve medeniyetin beşiği olarak kabul edilen ülkemizin demokrasi tarihinde kara bir leke olarak kalacağı muhakkaktır.

Ülkemiz yetkililerini Azınlığımızın uluslararası ve ikili anlaşmalarla garanti altına alınmış olan haklarına saygı duymaya ve Azınlık için yapılacak her türlü yasal düzenlemelerin mutlaka Azınlık’la diyalog çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini beyan etmek isteriz.

BATI TRAKYA AZINLIĞI KÜLTÜR VE EĞİTİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

———-

KINAMA

Azınlık kamuoyunda “240 İmam Yasası” olarak bilinen  ve 2007 yılında çıkarılmış olan 3536/2007 Sayılı Yasa’nın bazı maddelerinde değişiklikler yapılmasını öngören yasa tasarısının, Azınlık milletvekillerinin tüm itirazlarına karşın,  17 Ocak 2013 tarihinde Yunan Parlamentosu’nda onaylandığını Seçek Azınlık  Eğitim ve Kültür Derneği olarak büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Seçek Azınlık  Eğitim ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu olarak, bu yasayı ve yasada yapılan son değişiklikleri Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın din, vicdan ve ibadet özgürlüğüne yapılmış çirkin bir saldırı olarak görmekte ve bu dayatmacı zihniyetle nasıl ki bu güne kadar bir çözüme varılamamışsa, bundan sonrada varılamayacağını savunmaktayız.

2007 yılında çıkartılan ve doğrudan azınlık insanını ilgilendirmesine rağmen hiç bir azınlık kurum ve kuruluş muhatap alınmamışsa da, maalesef yine günümüzde de aynı yanlış yapılarak Azınlığın önüne dayatmacı bir politikayla yasa sunulmaktadır. Kaçınılmaz olan 2007 yılında olduğu gibi yine bu dayatmacı politika fiyasko ile sonuçlanacak ve tekrar başa dönmüş olunacaktır.

Temennimiz bundan sonraki süreçlerde, hükümetler tarafından azınlığı ilgilendiren konularda, azınlık kurum ve kuruluşlarının ve Milletvekillerimizin muhatap alınarak, öncelikle azınlığın kanayan yarası olan Müftülük ve Vakıflar sorunlarının çözüme kavuşturulmasıdır.

Seçek Azınlık  Eğitim ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan – Ali PENCAL

———-

Basın Açıklaması – 24 Ocak 2013 “Eşitliğe İlk Adım” Listesi

16 Ocak 2013 tarihinde Yunan parlamentosunda 3536/2007 sayılı imamların atanmasını konu alan yasada yapılan değişikliklerin onaylandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

2007 yılında 35/36 sayılı yasa, Batı Trakya Türk Azınlığı tarafından kabul görmemiş ve tepkilere yol açmıştı. Aynı yasada 16 Ocakta yapılan değişiklikler yine Azınlığımız tarafından kabul edilmemektedir. Gümülcine Belediyesinde “Eşitliğe İlk Adım” Listesi olarak bu yasayı kabul etmediğimizi ve kınadığımızı belirtiriz.

Azınlıkla ilgili çıkarılan yasalar öncelikle Azınlığın görüşü ve rızası doğrultusunda olması gerektiğine inanmaktayız.

Ayrıca Batı Trakya’da yaşayan Batı Trakya Türklerinin statülerini belirleyen birçok uluslar arası ve ikili anlaşmalar bulunmasına rağmen ve bunları ülkemiz Yunanistan da imzalamış olmasına rağmen, Azınlığın din ve vicdan özgürlüğü ihlal edilmektedir.

Bu talihsiz ve yanlış yasanın bir an önce iptal edilmesini istiyoruz.

Gümülcine Belediyesinde “Eşitliğe İlk Adım” Listesi

———-

BATI TRAKYA CAMİLERİ DİN GÖREVLİLERİ DERNEĞİ KINAMA – Gümülcine, 24 Ocak 2012

Azınlığımız insanı tarafından “240 İmam Yasası” olarak bilinen 2007 yılında çıkarılmış olan 3536/2007 sayılı kanunda değişiklikler yapılmak üzere, azınlığımızın milletvekillerinin parti guruplarını bilgilendirme ve yasanın meclise getirilmemesi için yaptıkları çalışmalara rağmen, yeniden meclise getirildi ve kabul edildi. Uygulanabilir bir tarafı olmayan bu yasanın kabul edilmesi, azınlık kamuoyunda tepkilere neden olmuştur. Bu yasanın kabul edilmesinin ardından azınlığımızın kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanan kınama mesajlarıyla tepki gösterilerek bu yasanın uygulanabilirlik özelliğinin olmadığı kamuoyuyla paylaşıldı. Tüm Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Bizler fiilen camilerimizde görev yapan din görevlileri olarak,  2007 yılında çıkarılan bu yasayı kabul etmediğimizi o dönemde belirttiğimiz gibi, şimdi de maddelerinde değişiklikler yapılarak meclisten geçirilen bu yasayı kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

BATI TRAKYA CAMİLERİ DİN GÖREVLİLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

———-

RODOP-EVROS MÜTEVELLİ HEYETLERİ GENEL KURULU KINAMA – Gümülcine, 24 Ocak 2013

Azınlığımız insanı tarafından “240 İmam Yasası” olarak bilinen 2007 yılında çıkarılmış olan 3536/2007 sayılı kanunda değişiklikler yapılmak üzere yeniden meclise getirilmiş ve kabul edilmiş olması, Rodop-Meriç İlleri Mütevelli Heyetleri’nin kabul edemeyeceği bir kanundur.

Azınlık milletvekillerimizin tüm iyi niyet ve uyarıları Yunan Meclisi’nde hiç dikkate alınmadan bu yasanın kabul edilmiş olmasını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Uluslararası kanunlar, ikili anlaşmalar ve insan hakları noktasında haklı olduğumuz bir konuda Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının ilgili kurum ve kuruluşlarına danışılmadan onaylanan kanunun “Avrupa normları” veya “Çağdaş bir Azınlık politikası” adı altında Azınlığa sunulmak istenmesi sadece ve sadece bir oyundan ibarettir.

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı hiçbir zaman kendisine tanınmış olan uluslararası ve ikili anlaşmalardan doğan haklarından vazgeçmeyecektir. Kanunlar çerçevesinde haklarını aramayı sürdürecek ve Azınlıkla ilgili bir düzenleme yapılacaksa mutlaka Azınlık kurum ve kuruluşları ile bir diyalog çerçevesi içinde yürütülmesini istemektedir.

Bizler Rodop-Evros İlleri Mütevelli Heyetleri Başkanları olarak 24 Ocak 2013 Perşembe günü Gümülcine Türk Gençler Birliği’nde yaptığımız toplantıda konuyu değerlendirdikten sonra söz konusu yasanın heyetlerimiz tarafından kabul edilirliliğinin mümkün olmadığını azınlık kamuoyuna duyurmaktayız.

RODOP-EVROS MÜTEVELLİ HEYETLERİ GENEL KURULU

Millet Gazetesi


İçeriği Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.