Turistik kolaylıklar kapsamında yolcu beraberi Türkiye’ye getirilecek taşıtlar

Haberler
İçeriği Paylaş

-Turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından kimler taşıt getirebilir?

29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar gereğince Olağan durumda Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden, diğer bir ifadeyle yerleşik olan kişiler ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından geçici olarak getirebilirler.

-Yurtdışında yerleşik olmak ne demektir?

Kişinin son bir yıl içerisinde 185 günden uzun bir süre Türkiye dışında bulunması halinde yurtdışında yerleşik olduğu kabul edilir.

-Son bir yılın hesabı nasıl yapılır?

Bir yıl hesabı yapılırken kişinin Türkiye’ye geliş tarihinden bir yıl geriye doğru gidilerek, giriş-çıkış kayıtlarına göre hesap edilir. (Örneğin kişi 10.11.2015 tarihinde Türkiye’ye giriş için başvurmuş ise 10.11.2014 ila 10.11.2015 tarihleri arasında yurtdışında kalış süresine bakılır.)

-Taşıtın getirebileceği ülke konusunda herhangi bir kısıtlama var mı?

Turistik kolaylıklar kapsamında getirilecek taşıtın ikamet edilen ülkede kayıtlı olması gerekir.

-Turistik kolaylıklar kapsamında girişi yapılacak taşıtlara ne kadar süre verilmektedir?

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişinin (emekliler dahil) taşıtı ile birlikte Türkiye’de kalabileceği azami süre 730 gündür.

-Yabancılara ait taşıtlara da 730 gün süre verilecek mi?

Yabancılara ait taşıtlara verilecek süre bu kişilerin Türkiye de kalabilecekleri süre kadardır. (Örneğin Sarp Sınır Kapısından Türkiye’ye kimlikle giriş yapan Gürcistan Vatandaşına verilecek süre 180 günde 90 günü geçemeyeceğinden taşıtına da en fazla 90 gün süre verilir.)

-Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıta verilen süre aşılırsa cezası var mıdır?

Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için kanuni yurtta kalma süresinin bitimini takip eden 3 (üç) ayı aşmayan sürede yurtdışı edildiğinde veya gümrükçe onaylanan bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğunda; 4458 sayılı Gümrük Kanunun 241/5-b maddesi uyarınca 6 kat usulsüzlük cezası, Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için kanuni yurtta kalma süresinin bitimini takip eden 3 (üç) ayı geçen sürede yurtdışı edildiğinde veya gümrükçe onaylanan bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğunda; 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238.maddesi uyarınca aracın gümrük vergileri tutarının ¼ (dörtte biri) oranında para cezası, Tahsil edilir.

-Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıt için gümrük idaresine ibraz edilmesi gereken belgeler nelerdir?

Taşıtın mülkiyet belgesi (taşıt, giriş yapacak kişiye ait değil ise geçerli bir vekâletname veya kiralama sözleşmesi), taşıta ait Türkiye’de geçerli sigorta poliçesi, kişinin pasaportu (ülkeye göre resmi hüviyet), yurtdışından emekliler için emekli olduğuna ilişkin konsolosluktan onaylanmış Türkçe tercümeli emekli olduğunu gösterir belgelerin ibrazı gerekir.

-Vekâlet belgesi olarak neler kabul edilmektedir?

Taşıtın mülkiyet sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekâleten getirilmesi durumunda;
Elçilik, konsolosluk veya noterlikçe onaylı vekâletnameler, taşıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idarelerinde hazır bulunmaları hâlinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrük idarelerince onaylanan vekâletname,
Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarına onaylatılmış olan belgeler,
Uluslararası Tur İttifakı (AİT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca düzenlenen belgeler,
Otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletnameler,
Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi gibi belgeleri
Vekâlet belgesi olarak kabul edilir.

-Turistik kolaylıklar kapsamı taşıt pasaporta kaydedilir mi?

Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtlar pasaporta kaydedilerek, süre sonuna ilişkin meşruhat düşülür.

-Bu işlemler için gümrük idaresine ödeme yapılması gerekiyor mu?

Bu işlemler için gümrük idaresince herhangi bir ücret alınmamaktadır.

-Türkiye’de yerleşik (yurtdışın da ikameti bulunmayan) kişiler yurtdışından geçici araç getirebilir mi?

Türkiye’de yerleşik bir kişinin yurtdışından geçici olarak araç ithal etmesi mümkün değildir.

-Türkiye’de yerleşik (yurtdışında ikameti bulunmayan) bir kişinin yurtdışında yaşayan akrabası/arkadaşı/eşi tarafından getirilen taşıtı kullanabilir mi?

Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtların Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılması mümkün değildir. Bu durumun tespiti halinde araç sahibi ile hak sahibi olmayan kişiler hakkında ayrı ayrı 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca cezai işlem uygulanır. Taşıt yurtdışı edilir.

-Türkiye’de yerleşik (yurtdışında ikameti bulunmayan) bir kişinin yurtdışında yaşayan akrabası/arkadaşı/eşine ait taşıtı vekaleten Türkiye’ye getirebilir mi?

Türkiye’de yerleşik bir kişinin, yurtdışında yerleşik başka bir kişiye ait aracı vekaleten de olsa geçici olarak ithal etmesi mümkün değildir.

-Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklu eşler araç getirebilir mi?

Yabancı olan eşin yurtdışından taşıt getirebilmesi için yurtdışında 185 gün bulunması gerekmektedir. Ayrıca turistik kolaylıklar kapsamında yapılan işlemlerde kişinin uyruğunun bir önemi bulunmamaktadır. Kişinin yurtdışında yerleşik olup olmadığı göz önünde bulundurulur.

-Türk vatandaşlığından çıkan veya çifte vatandaş olanların turistik kolaylıklar kapsamında araç getirmesi mümkün müdür?

Turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getirilebilmesi için uyruğun bir önemi yoktur. Yurtdışında yerleşik olmak yeterlidir.

-Yurtdışında yerleşik bir kişi yurtdışında yerleşik tüzel veya gerçek kişi adına kayıtlı taşıtla Türkiye’ye giriş yapabilir mi?

Taşıtın mülkiyeti yurtdışında yerleşik başka bir şahıs ya da şirket adına ise giriş esnasında gümrük idaresine geçerli bir vekâletname ibraz edilmesi gerekmektedir.
Taşıtın mülkiyet sahibinin gerçek kişi olması ve sahibi dışında başka bir şahıs tarafından getirilmesi halinde taşıtın maliki ile vekaleten getirecek olan kişinin, yurt dışında yerleşik olmaları gerekmektedir. Diğer bir deyişle, taşıtın adına tescilli olduğu kişi ile vekaleten getirecek kişinin Türkiye’ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru 365 (üçyüzaltmışbeş) gün içerisinde en az 185 (yüzseksenbeş) gün yurt dışında bulunmuş olması gerekmektedir.

-Yurtdışında yerleşik şirket adına kayıtlı ve turistik kolaylıklar kapsamında getiren taşıtlar Türkiye’de ki merkez/şube/acente faaliyetlerinde kullanılabilir mi?

Turistik kolaylıklar kapsamı taşıtların Türkiye’deki merkez/şube/acente faaliyetlerinde kullanılması mümkün değildir.

-Çifte pasaport sahibi kişiler birden fazla taşıt getirebilir mi?

Geçici ithalat hükümleri çerçevesinde turistik kolaylıklar kapsamında kişisel kullanıma mahsus sadece bir adet yabancı plakalı araç Türkiye’ye getirilebilir. Türk ve yabancı pasaportlarla yapılan giriş çıkışlar bir bütün olarak değerlendirilir.

-Taşıt ile birlikte römork ya da motorsuz karavan getirilebilir mi?

Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtı ile birlikte römork ya da motorsuz karavan getirilebilir.

-Türkiye’ye taşıt ile giriş yaptıktan sonra verilen süre bitmeden taşıt ile birlikte yurtdışına çıkılması halinde 185 gün yurt dışında bulunmadan aynı taşıtla veya başka bir taşıtla geri dönmek mümkün mü?

Kişinin yurtdışında yerleşik olma şartını sağlaması halinde kullanılmayan süreler verilerek taşıtın girişine izin verilir.

-Verilen sürenin tamamının kullanılmasından sonra tekrar ne zaman taşıt getirilebilir?

Kişi ve taşıtın çıkış tarihinden itibaren en az 185 gün yurtdışında bulunması halinde yeniden taşıt getirilebilir.

-Süresi bitmiş taşıt sınır kapısından giriş-çıkış yaparsa tekrar 730 gün süreyle Türkiye de kalabilir mi?

Taşıtın çıkış tarihinden itibaren en az 185 gün yurtdışında bulunması halinde yeniden Türkiye’ye girişine izin verilir.

-Türkiye’de taşıt ile birlikte 730 gün kalarak yurtdışına çıkış yapılırsa belirli bir süre yurtdışında kalmadan kişi adına kayıtlı başka bir taşıt ile giriş yapabilir mi?
Yurtdışında en az 185 gün bulunulması gerekmektedir. Yurtdışında 185 gün bulunmadan başka bir taşıt da olsa yeniden taşıt getirilmesi mümkün değildir.

-730 gün süreyle Türkiye’de kaldıktan sonra yurtdışına çıkan taşıt mülkiyetini satın alan kişi tarafından tekrar Türkiye’ye getirilebilir mi?

Satın alan kişinin, yurtdışında kaldığı sürelere bakılarak işlem yapılır. Satın alan kişi eğer yurtdışında yerleşikse taşıt getirmesine izin verilir.

-730 gün süreyle Türkiye’de kaldıktan sonra yurtdışına çıkan taşıt sahibi taşıtsız olarak Türkiye’ye gelebilir mi?

Taşıtsız olarak Türkiye’de bulunma süreleri hakkında gümrük mevzuatı açısından bir kısıtlama bulunmamaktadır.

-Yurtdışından turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtın yaşı ile ilgili bir kısıtlama var mıdır?

Gümrük mevzuatı açısından turistik kolaylıklar kapsamında getireceğiniz taşıtın yaşı ile ilgili sınırlama bulunmamaktadır.

-Getirilen taşıtın direksiyonunun sağda olması bir engel midir?

Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen sağdan direksiyonlu taşıtlar için, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi uyarınca bir kısıtlama bulunmamaktadır.

-Kiralayarak taşıt getirilebilir mi? Ne kadar süre verilir?

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin kiralayarak taşıt getirmesine izin verilir. Taşıta verilecek süre kiralama sözleşmesinde belirtilen süreden uzun olamaz.

-Taşıt Türkiye’de bırakılarak yurtdışına çıkılabilir mi?

Türkiye’ye turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getirerek taşıtsız olarak yurtdışına çıkış yapılmak istenilmesi halinde en yakın gümrük idaresine başvurarak Geçici İthal Edilen Taşıtlara İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) kapsamında taahhütname vermek suretiyle taşıtsız olarak yurtdışına çıkış izninin alınması gerekmektedir. Veya gümrük idaresine taşıt teslim edilerek yurtdışına taşıtsız çıkış yapılabilir.

-Taşıtsız olarak yurtdışına çıkış yapılması halinde yurtdışında bulunulan süreler taşıtın Türkiye’de kaldığı süreden sayılır mı?

Gümrük idaresi denetimine bırakmadan, taşıtsız olarak yurtdışına çıkış yapılması halinde taşıtın süresi işlemeye devam eder.

-Ambara bırakılan taşıt burada ne kadar süre kalabilir?

Ambara bırakılan taşıtlar, geçici bırakma dilekçesinde belirtildiği şekilde taşıtın teslim edildiği tarihten itibaren 1 (bir) ay kalabilir. Bu sürenin uzatılması için ilgili gümrük idaresine başvuru yapılabilir. Süresi içerisinde teslim alınmayan ya da süre uzatımı için başvuru yapılmayan taşıtlar için tasfiye hükümleri uygulanır.

-Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye getirilen taşıt gümrüğe terk edilebilir mi?

En yakın gümrük idaresine başvurularak taşıt gümrüğe terk edilebilir. Dilekçe verilmesi yeterlidir, herhangi bir ücret ödenmesi gerekmez. Ancak, yasal olarak takip edilen vergi ve cezalar varsa bunların ayrıca ödenmesi gerekir.

-Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtı hak sahibi (malik veya vekalet yoluyla getiren kişi) dışında Türkiye’de kimler kullanabilir?

Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen taşıt hak sahibi, bu kişinin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi, anne, baba ve çocukları tarafından kullanılabilir.

-Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıt Türkiye’de satılabilir mi?

Turistik kolaylıklardan istifade edilerek geçici ithali yapılan taşıt Türkiye’de yerleşik olsun yada olmasın bir başkasına satılamaz.

-Sürenin tamamını kullanarak yurtdışına çıkan taşıt 185 gün yurtdışında kalmaksızın taşıt sahibinin eşi/çocukları/annesi/babası/arkadaşı tarafından vekaleten Türkiye’ye getirilebilir mi?

Taşıtın tekrar Türkiye’ye vekaleten gelebilmesi için en az 185 gün yurtdışında kalması gerekmektedir.

-Taşıtın sigortası Türkiye’de geçerli değilse taşıtın girişine izin verilir mi?

Türkiye’ye girişte geçerli bir sigorta poliçesi ibrazı zorunludur. Taşıtın sigorta poliçesinin bulunmaması ya da Türkiye’de geçerli olmaması durumunda gümrük idaresine en yakın yerden sigorta poliçesi düzenlettirilebilir.

-Taşıtla yurtdışına çıkış yaparken ya da taşıtı gümrük idaresine bırakırken gümrük idaresince yapılması gereken işlemler nelerdir?

Taşıtın bilgisayardaki giriş kaydı kapatılır ve pasaporttaki “taşıt vardır” kaşesi iptal edilir.

Konu ile ilgili mevzuata nereden ulaşabilirim?

http://ggm.gtb.gov.tr/mevzuat/tebligler/gecici-ithalat linkinden ulaşılması mümkündür.

Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi

-Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi nedir, kimler alabilir?

Çift uyruklu Türk vatandaşları hariç, belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak üzere gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancıların yerleşim yerlerinde üzerlerine kayıtlı bulunan taşıtları için yetkili kefil kuruluş tarafından (Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunca-TURİNG) düzenlenen belgeye yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi denilmektedir. Yukarıda sayılan kişiler kefil kuruluşa başvurarak bu belgeyi alabilirler.

-Mavi Kart sahibi kişiler Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ile taşıt getirebilir mi?

Çift uyruklu Türk vatandaşları hariç olmak üzere, Mavi Kartlı Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden, Türkiye’de belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak için gelenler ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı taşıtları için Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi alabilirler.

Türkiye’de belirli bir süre görev yapmak için gelen 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamı kişiler ile ikamet tezkerelerinde ”çalışma izninden muaftır” şerhi bulunan kişilerden, sosyal güvenlik kurumundan alınacak belge ile çalıştıklarının ispatının istenilmektedir.

Ancak, mavi kart sahibi, yurt dışından emekli, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin getirdikleri taşıtlarına, emeklilik belgesinin ibraz edilmesi halinde Turistik kolaylıklar kapsamında 730 gün süre verilmektedir.

-Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi alabilmek için gerekli olan belgeler nelerdir?

Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi alabilmek için, yabancı uyruklu olmak gerekmektedir.
Bu kişilerden, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan ikamet tezkeresi belgesi ile birlikte durumlarına uygun olan;
Çalışmak üzere Türkiye’de bulunanlar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacak çalışma izin belgesi (mavi kart sahibi kişiler için SGK’dan alınacak prim ödendiğine ilişkin belge),
Öğrenimde bulunmak için Türkiye’de bulunanlar için kayıtlı olduğu okul idaresi tarafından düzenlenen öğrenim belgesi,
Emekliler için, emekli olduğunu gösterir emeklilik belgesi,
istenilmektedir.

-Yurtdışından yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında getirilen taşıtın yaşı ile ilgili bir kısıtlama bulunmakta mıdır?

Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında getirilen taşıt ile ilgili bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

-MA – MZ plaka ne demektir?

Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında geçici olarak ithal edilen taşıtlara İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce bu harf serisini taşıyan plakalar verilmektedir.

-Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında girişi yapılacak taşıtlara ne kadar süre verilmektedir?

Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında girişi yapılacak taşıtlara kişinin ikamet tezkeresi göz önünde bulundurularak 2 yılı geçmeyecek şekilde süre verilmektedir.

-Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında getirilen taşıtın süre uzatımını nasıl yapılır?

Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında getirilen taşıtın süresinin uzatılabilmesi için çalışma izin belgesi, ikamet tezkeresi gibi belgelerin süre uzatımlarının yapılmış olması gerekmektedir. Süreleri uzatılmış söz konusu belgeler ve gerekli diğer belgeler ile birlikte en yakın kefil kuruluş bürosuna başvuru yapılması, daha sonra ilgili gümrük idaresine başvurularak karne üzerine süre uzatımına ilişkin bilgilerin kaydedilmesi gerekmektedir.

-Çalışma izin belgesi/ikamet tezkeresi süre uzatımı için başvurulup henüz sonuçlanmadığı durumda yapılması gereken işlemler nelerdir?

Çalışma izin belgesi/ikamet tezkeresi süre uzatımı için yapılan başvuruların sonuçlanmaması halinde en yakın kefil kuruluş bürosuna ilgili süre uzatımına ilişkin belgeler ile birlikte başvurmanız gerekmektedir. İlgili kefil kuruluş bürosu gümrük idaresini bu konuda bilgilendirmekle yükümlüdür.

-Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında işlem yapmak için ne kadar ücret ödenmesi gerekiyor?

Bu işlemler için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca bir ücret alınmamaktadır. Ancak kefil kuruluş tarafından ücret alınmakta olup, bu ücretler hakkında kefil kuruluştan (TURİNG web sitesinden www.turing.org.tr) bilgi edinilebilir.

-Ambara bırakılan taşıt burada ne kadar süre kalabilir?

Ambara bırakılan taşıtlar, geçici bırakma dilekçesinde belirtildiği şekilde taşıtın teslim edildiği tarihten itibaren 1 (bir) ay kalabilir. Bu sürenin uzatılması için ilgili gümrük idaresine başvuru yapılabilir. Süresi içerisinde teslim alınmayan ya da süre uzatımı için başvuru yapılmayan taşıtlar için tasfiye hükümleri uygulanır.

-Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında getirilen taşıtı Türkiye’de taşıt sahibinden başka kimler kullanabilir?

Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında getirilen taşıtlar Türkiye’de taşıt sahibinin eşi veya usul ya da füruu olan kişilerce (ana, baba, eş ve çocuklar), özel bir hizmet akdi ile taşıt sürücüsü olarak istihdam edilen Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi tarafından ve yukarıda belirtilen kişiler dışında taşıt sahiplerinin de araçta bulunması koşuluyla seyahat süresince üçüncü şahıslarca kullanılabilir.

-Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında getirilen taşıt Türkiye’de bir başka kişiye satılabilir mi?

Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesine kayden geçici ithal edilen taşıtların yine bu belgeye kayden taşıt getirme hakkı bulunan bir başkasına devir işleminin yapılabilmesi, kişilerin asıl yerleşim yerinin bulunduğu ülkede ya da o ülke toprağı sayılan elçilik veya konsolosluklarda mülkiyet devrinin yapıldığının belgelendirilmesi ve taşıtın gümrük idaresi denetimine alınması hâlinde mümkündür.

-Çifte uyruklu kişiler yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında taşıt getirebilir mi?

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) gereğince çifte uyruklu vatandaşların yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında taşıt getirme hakkı bulunmamaktadır.

Kaynak: Sofya Ticaret Başmüşaviri


İçeriği Paylaş