Dernek Tüzüğü

Tüzüğümüz
İçeriği Paylaş

KOCAELİ BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

 

 

 

DERNEĞİN ADI

Madde 1. Derneğin Adı: Kocaeli Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Kısa Adı: BAL-TÜRK’ tür.

Madde 2. Derneğin Merkezi: İzmit – KOCAELİ

 

DERNEĞİN AMACI

Madde 3. Coğrafi bir bölge olan Balkan Yarımadasından Ana Yurda göç etmiş, halen Balkan Yarımadasında yaşamakta olan ve bundan sonra da göç edecek olan soydaşlarımızı bir araya getirmek, onların ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarına; ilgili kurumlarla irtibat kurarak çözüm bulmak, sözü edilen bölgede yüzyıllar boyunca egemen olmuş Atalarımızın, Kültür mirasını, örf ve adetlerini yaşatmaktır. Gerçekleştireceği faaliyetlerle üyelerinin dışında yerel ve ulusal düzeyde toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretmek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlamak.

Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmak, gelecek nesillere aktarmak ve öğretmek için gerekli olan çalışmaları yapmak. Bu amaca yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren dernek ve sivil toplum örgütleri ile kanunların verdiği yetkilerince ortak çalışmalar yürütmek, platformlar oluşturmak, çalışma komisyonları ve kollar kurmak.

 

AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

Madde 4. Derneğin amacına ulaşabilmesi için sürdüreceği çalışma konuları ve biçimleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

a) Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, Resmi ve Özel Kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak.

b) Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

c) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda ilgili makamlardan izin almak suretiyle gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.

d) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

e) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak. Yurtiçi ve yurtdışından bağış kabul etmek.

f) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak, işletmek veya kurulmuş olan şirket ve işletmelere ortak olmak.

g) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.

h) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi, birlik ve dayanışmanın sağlanması ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konferanslar, kermesler, birlik ve dayanışma geceleri düzenlemek ve bunları kurulacak kollarla yürütmek, Sanat, kültür, turizm, dil eğitimi, folklor, tiyatro, konser, balo, sergi, iç ve dış gezi, resim ve öbür toplumsal içerikli tüm dallarda etkinlikler, yarışmalar düzenlemek, üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, yarışmalarla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak başarılı olanlara belgeler, ödül ve burs vermek,Milli Eğitim Müdürlüğü’nden izin almak suretiyle yaz okulları, kamplar, tesisler açıp işletmek, bunlardan elde edilecek gelirleri derneğin amacı doğrultusunda harcamak.

i) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

j) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak.

k) İlgili mercilerden izin almak şartı ile Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

l) Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak.

m) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

n) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

o) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan veya kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, ortak projeler düzenlemek ve uygulamak.

p) Dernek büro hizmeti, gönüllüler veya yönetim kurulu kararıyla göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülebilir.

r) Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak.

s) Üniversite veya yüksekokullarda eğitim gören üye yada üye çocuklarından maddi gereksinimi olanlara burs ve yardımlarda bulunmak.

t) Barınma gereksinimi olan öğrenciler için ilgili makamlardan izin almak suretiyle yurt mekanları oluşturmak.

u) Dernek, sosyal, kültürel, dayanışma ve yardımlaşma alanında faaliyet gösterir.

 

DERNEK ÜYELİĞİ

Madde 5. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan, 18 yaşını bitirmiş her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Üyelik başvurusu, iki Adet son üç ayda çekilmiş fotoğraf ekli öneren dernek üyesinin adı soyadı ve imzası bulunan, üyelik müracaatında bulunan kişinin tanıtım bilgilerini içeren Üyelik Başvuru belgesinin Dernek Genel Merkezine veya Şube Başkanlığına verilmesiyle başlar. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Genel Merkez ve Şubelerdeki dernek yönetim kurullarınca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç bir yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Kendisine Yönetim Kurulu adına Genel Başkan veya şubelerde Şube Yönetim Kurulu adına Şube Başkanı tarafından imzalanmış üyelik kartı verilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak Üye Kayıt Defterine kaydedilir. Başvuru Belgesi, ilgili dernek Genel Merkezinde veya şubede saklanır. Üyeliğe kabul durumunda Şubeler tarafından üye numarası ile birlikte, Yönetim Kurulu Kararının tarih ve sayısı yazılı Şube Sekreteri ve Başkanı tarafından imzalanmış Başvuru Belgelerinin birer adedi her ay sonundan başlayarak üç gün içinde Genel Merkeze gönderilir. Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulları; üye müracaatında bulunan kişiye red kararında gerekçe göstermekle yükümlü değildir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Bir şubeye üye olan başka bir şubeye üye olamaz.

 

ONURSAL ÜYELİK

Madde 6. Derneğin amaçlarının gerçekleşmesi doğrultusunda katkıları bulunan gerçek ve tüzel kişilere, Şube Yönetim Kurullarının önerisi üzerine Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun en az 2/3′nün vereceği oyla alacağı kararla Onursal Üyelik verilir. Onursal üyeler, Genel Kurul ve ilgili komisyon toplantılarına katılıp konuşma yapabilirler, oy kullanamaz, organlara seçilemez ve ödenti vermezler. Onursal Üyelik Belgesi ve kimlik kartı kendilerine ayrıca sunulur.

 

 

ÜYELERİN HAKLARI

Madde 7.

a) Hiçbir kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

b) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüğünde, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

c) Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

d) Doğal delegelerin, Üyelik ödenti yükümlülüğünü yerine getirmiş Genel Merkeze kayıtlı her üye ile üyelik ödenti yükümlülüğünü yerine getirmiş şubelerin her delegesinin Genel Merkez Genel Kurulunda; Üyelik ödenti yükümlülüğünü yerine getirmiş şubelere kayıtlı her üyenin şubelerin genel kurulunda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

 

ÜYELİK ÖDENTİLERİ

Madde 8.

a) Üyelerin ödeyecekleri yıllık ödenti miktarı 10 YTL olup, bu miktarı

Artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir, Üyeler ayrıca 10 YTL giriş ödentisi de verirler.

b) Üyelik Ödentisi her yılın başında peşin olarak ilgili şubeye ödenir. Yıllık Ödenti yıl sonuna dek ödenmez ise, Dernek Genel Merkezinde kayıtlı olan üyelerin üyelikleri Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile; Şubelere kayıtlı olan üyelerin üyelikleri de Şube Yönetim Kurulu Kararı ile bildirimsiz olarak düşülür.

c) Üyelik ödenti yükümlülüğünü yerine getirmeyen Üyeler, Derneğin Genel Merkezinin Genel Kurulunda ve Şubelerin Genel Kurulunda hazirun listesinde yer alamazlar.

 

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Madde 9. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Dernekten ayrılma isteğini bir dilekçe ile yazılı olarak bildirenlerin Dernekle ilişkileri kayıtlı olduğu Genel Merkez veya Şube Yönetim Kurulu kararıyla kesilir. Şubelerde dernekle ilişkisi kesilenler Genel Merkeze bildirilir. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

a) Yıllık Ödenti yükünü süresi içinde yerine getirmeyen üyenin üyeliği, yılsonunda bildirimsiz olarak askıya alınır. Ödenti yatırılmadığı sürece üyelik hakları kullanılamaz. Üyenin üyeliği yılsonunda kayıtlı bulunduğu Genel Merkez veya Şube Yönetim Kurulu kararıyla düşer. Üyeliği düşenler Şubeler tarafından Genel Merkez’e bildirilerek kayıtlara geçilir. Kaydı kapatılan kişi geçmişe dönük ödenti borçlarını ödemeden yeniden üye olamaz.

b) Ayrılma isteğini yazılı olarak bildirenlerin dernekle ilişkileri kayıtlı bulunduğu Genel Merkez veya Şube Yönetim Kurulu kararıyla kesilir. Şubelerde İlişkileri kesilen bu durumdaki üyeler şubeler tarafından Genel Merkeze bildirilir.

c) Üyelik için yasal koşulları yitirenlerle Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunduğundan Dernek üyeliğinde kalması sakıncalı görülenler, Dernek içinde asılsız iddialar yayıp üyeler içerisinde infial uyandıran davranışlarda bulunanlar, Dernek çalışmalarını aksatanlar, Derneğe, üyeleriyle organlarında çalışanlara ve görevlilere karşı; söz, yazı ve eylemlerle olumsuz çabalarda bulunanlar, genel ahlak kurallarını çiğneyenler hakkında gerekli işlem Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılarak kesin olarak Dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

d) Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

e) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, Yazılı verilen görevlendirmelere mazeretsiz katılmamak.

f) Kendi isteği ile ayrılan, dernek üyeliğinden çıkartılan, üyeliği düşürülen, ilişiği kesilen üye derneğe olan borçlarını ödemekle yükümlüdür. Bu durumdaki üyeler hakkında Yönetim Kurulu Kararı ile üyelik aidatlarının tahsili için yasal işlemlere başvurulur. Derneğe olan borçları Amme Alacakları Kanununa göre tahsil edilir. Ödenti borcu nedeniyle üyelikten çıkarılan üye, borcunu öderse üyelik için bir kez daha başvurabilir.

g) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

h) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Üye ödentilerinden dolayı üyelikten çıkarmanın dışındaki çıkarma kararını yalnız Genel Merkez Yönetim Kurulu verir. Üyelikten düşürülme, ilişik kesme, çıkma ve çıkarılma üye kayıt defterine işlenir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 10. Bu derneğin organları aşağıdaki şekildedir.

10.1.- Genel Merkez Organları

a) Genel Merkez Genel Kurulu

b) Genel Merkez Yönetim Kurulu

c) Genel Merkez Denetim Kurulu

10.2.- Şube Organları:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

Gerekli görüldüğünde genel kurulca başka organlarda oluşturulabilir. Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

GENEL MERKEZ GENEL KURULU

Madde 11. Derneğin en büyük ve en yetkili organı olan genel merkez genel kurulu dernek genel merkezi ve şubelerde kayıtlı bulunan üyelerden seçilmiş delegelerden oluşur.

Derneğin şube sayısı üç veya daha az ise, genel merkez genel kurulu şube ve genel merkez üyelerinin doğrudan katılımı ile yapılır.

Derneğin şube sayısının üçten fazla olması durumunda, şubeler ve genel merkezde kayıtlı, yasal ödentilerini ödemiş her on (10) üye için iki (2), arta kalan üye sayısı 5‘ten az ise bir (1), beşten fazla ise bu üyeler için de iki (2) olmak üzere seçilecek delegeler genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Şubeleri temsil eden delegeler, şubelerin genel kurulları sırasında seçilir. Genel merkez üyelerini temsil eden delegeler ise genel merkez genel kurulundan en geç bir ay öncesine kadar seçilir.

Genel merkez delege seçiminin yeri ve zamanı, en az 15 gün önceden –dernek tüzüğünün 13. Maddesinde belirtilen yöntemlerden birisi ile- ilan edilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

 

GENEL KURULUN TOPLANMASI

Madde 12. Genel Merkez Olağan Genel Kurul toplantısı üç yılda bir Ocak ayı içerisinde, hazırlanan gündem görüşülmek üzere Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte yapılır.

Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz (30) gün içinde olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

 

 

ÇAĞRI YÖNTEMİ

Madde 13. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

TOPLANTI YERİ

Madde 14. Genel Kurul Toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

 

TOPLANTI YÖNTEMİ

Madde 15. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine gelecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere Divan Başkanı, Başkan Yardımcısı ve iki yazman seçilerek (Divan) Başkanlık Kurulu oluşturulur. Toplantıyı Divan Başkanı yönetir.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Başkası yerine ya da adına oy kullanamaz. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı, Başkan Yardımcısı ile Yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler seçilen en yaşlı Yönetim Kurulu Üyesine teslim edilir.

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, üyeler tarafından (Divan) Başkanlık Kurulu tarafından mühürlenmiş oy pusulalarının yine mühürlenmiş zarfların içine konularak içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Oyların geçerli veya geçersiz sayılmasına (Divan) Başkanlık Kurulu karar verir. Seçimin yapılması için (Divan)Başkanlık Kurulu tarafından Sandık Kurulu/ Kurulları oluşturulur. Sandık Kurulu/Kurulları, yapılan seçim sonucu kapalı sandıktaki oy pusulalarını, oy kullananların imzalı hazirun listesini Divan Başkanına teslim eder. (Divan) Başkanlık Kurulu Sayım-dökümü yaparak tutanak altına alır sonuçlar Genel Kurula hemen duyurulur.

Açık oylamada, Genel kurul (Divan) Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul Kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 16. Aşağıda yazılı hususlar genel merkez genel kurulunca görüşülüp karara bağlanır:

a) Dernek organlarının seçilmesi,

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Genel merkez yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

ç) Genel merkez yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

d) Derneğin diğer organlarının denetlenmesi,

e) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi. Şubelerin zilyetliğindeki taşınmazların satışı konusunda yetki verilemez, bu taşınmazların satışı için doğrudan genel merkez genel kurulunda karar alınması gerekmektedir.

f) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

g) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

ğ) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

ı) Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

i) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması konusunda genel merkez yönetim kuruluna yetki verilmesi,

j) Derneğin vakıf kurması,

k) Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği üye çocuklarından herhangi bir üniversite ve yüksekokulda eğitim gören ve maddi gereksinimi olan öğrencilere belirlenen ölçütler içinde burs vermek, karşılaştıkları tüm sorunları aşmalarına yardımcı olmak, dernek hedefleri doğrultusunda, çağdaş değerleri savunan Atatürkçü düşünceye sahip bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak, Barınma ihtiyacı olan öğrenciler için, ev ve yurt mekânları oluşturmak, bu konuda destek olmak, dernek üyeleri arasında dayanışmanın gereği olarak, bir üyenin vefatı ya da mağduriyeti gibi özel durumlarda, öğrenim çağındaki çocuklarına, gerekli hallerde destek olmak için genel merkez yönetim kuruluna yetki verilmesi,

l) Derneğin fesih edilmesine ve bu durumda dernek mallarının aynı amaçla kurulmuş olan ve derneğimizin üyesi olduğu Bursa’da bulunan “Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Genel Merkezine” devredilmesine karar verilmesi,

m) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

n) Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

o) Federasyon delegelerinin asil ve yedek üyelerini seçmek.

ö) Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmak. Gelecek nesillere aktarmak ve öğretmek için gerekli olan çalışmaları yapmak. Bu amaca yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren dernek ve sivil toplum örgütleri ile yetkili mercilerden izin alarak ortak çalışmalar yapmak ve projeleri yürütmek, platformlar oluşturmak, çalışma komisyonları ve kollar kurmak için Yönetim Kuruluna yetki vermek.

p) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN OLUŞTURULMASI

Madde 17. Genel Merkez Yönetim Kurulu onbir (11) asıl ve onbir (11) yedek üyeden oluşur. Üyeler seçilmelerinden başlayarak en geç bir hafta içinde genel merkezde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanır. Aralarında gizli oy ve oy çokluğu ile aşağıdaki şekilde görev dağılımını yapar.

a) Genel Başkan,

b) Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanmadan Sorumlu),

c) Genel Başkan Yardımcısı (Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu),

ç) Genel Başkan Yardımcısı (Hukuk İşleri ve Basın – Yayından Sorumlu),

d) Genel Sekreter,

e) Genel Sekreter Yardımcısı,

f) Genel Muhasip ve dört yönetim kurulu üyesini belirler.

Asil üyelerden boşalmalar olduğu takdirde ilk sıradan başlayarak yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.

Genel merkez yönetim kurulu, en az ayda bir defa Genel Başkan’ın çağrısıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşür. Karar, katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Sağlık Raporları, çalışma saatleri, Genel Başkan veya Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilenlerin dışında, mazeretsiz yıl içinde ardı ardına toplam üç kez toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyelerinin üyelikleri düşer.

Derneği genel merkez yönetim kurulu adına Genel Başkan temsil eder. Tüm yönetim ve yazışma işleri Genel Başkan’ın ve Genel Sekreterin imzasıyla yapılır. Yazışmalarda iki nüsha kullanılır, dernekte kalan nüshada Genel Başkan ve Genel Sekreterin; giden nüshada ise sadece Genel Başkanın imzası bulunur.

Genel Başkan ya da Genel Merkez Yönetim Kurulu, bir şube başkanını yada bir üyeyi Yönetim Kurulu Kararı ile dernekle ilgili belli işlerde görevlendirebilir.

Genel Başkan, derneğin tüm organlarının, yardımcı kurulların, danışma kurulunun, komisyon ve kollarının doğal başkanıdır. Şubeler dâhil her türlü çalışmaları denetim ve tetkike yetkilidir. Yönetim kurulu kararı ile komisyonların başkanlığını yönetim kurulundan birine devredebilir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu; Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurullarının Görev tanımlamalarını düzenleyeceği bir yönetmelikle belirler.

Genel merkez yönetim kurulu, dernek çalışmalarını yaygınlaştırıp güçlendirmek için uygun bulduğu yardımcı kurullar, danışma kurulu, komisyonlar ve kollar kurup kaldırabilir. Kurulacak yardımcı kurullar, danışma kurulu, komisyonlar ve kollarla ilişkileri yürütecek birer yönetim kurulu üyesini de belirler. Bu üyeler yardımcı kurulların, komisyonların ve kolların doğal başkanıdır. Yardımcı kurullar, danışma kurulu, komisyonlar ve kollar genel merkez yönetim kurulu sorumlu üyesinin çağrısı üzerine toplanıp kendi üyeleri arasından organlarını seçer. Yardımcı kurullar, danışma kurulu, komisyon ve kolların çalışma şekilleri genel merkez yönetim kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenir. Şube yönetim kurulları da genel merkezi örnek alarak önceden genel merkezden izin almak suretiyle yardımcı kurullar, komisyonlar ve kollar kurup kaldırabilir.

 

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18. Genel merkez yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

b) Yasalara uygun biçimde genel kurul kararlarını yerine getirmek ve derneğin tüm işlemlerini yürütmek,

c) Yazışma ve hesap işlemleriyle tüm çalışmalar Genel Başkanın gözetim ve denetimi altında ilgili birimlerce yapılır. Genel Başkan ve Genel Sekreterin geçici yokluğunda yardımcıları görev yapar. Genel Sekreter, Genel Başkanla görüşerek toplantı gündemini hazırlar ve genel merkez yönetim kurulu, en az 2/3 çoğunlukla en geç ayda bir ve gerektiğinde toplanarak salt çoklukla karar alır. Yazışmalardan Genel Sekreter, hesap işlerinden Genel Muhasip sorumludur. Genel Muhasip, her toplantıda, yapılmış giderlerin onayını, yapılacakların olurunu alır. Hesap, banka işlemleri Yönetim Kurulu kararıyla yetkilendirilen Yönetim Kurulundan en az iki kişinin imzasıyla yapılır. Belli durumlarda genel merkez yönetim kurulu, üyeleri arasından kimilerine yetki verebilir.

c) Bütçenin uygulanmasını sağlamak. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

ç) Dernek amaç ve çalışma konularında geçici ya da sürekli olarak çalışma grupları kurmak,

d) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

e) Taşınır mal satın almak, genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

f) Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya karar vermek ve şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

g) Dernek içi demokrasiyi geliştirmek, dayanışma ve disiplini güçlendirmek, çalışmaları daha verimli düzeye çıkararak amacı gerçekleştirebilmek için iki ayda bir genel Merkez Yönetimini ve dernek Şube Yönetimlerini bir araya getirerek görüş alışverişi ve bilgilendirme toplantıları yapmak.

ğ) Derneğin şubelerinin çalışmalarının denetlenmesini sağlamak. Şube yönetim kurullarına tüzük çerçevesinde görev vermek,

h) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.

ı) Derneğin defter ve kayıtlarını tutmak veya tutturmak. Gelir ve Giderlere ilişkin tüm belgeleri düzenli olarak kayıtlara geçirtmek ve korumak.

i) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

j) Yardımcı kurullar, danışma kurulu, komisyon, çalışma grupları ve kolları belirlemek.

m) Genel Merkez Denetim Kurulu kararlarını uygulamak. Komisyon, kurul ve kolların uygun bulduğu önerilerini yaşama geçirmek,

k) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

l) Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,

m) Genel merkez üyelerini temsil edecek genel merkez genel kurul delegelerinin seçim, tarihi ve yerini belirlemek,

n) Lokal işletmek, kol faaliyetlerini düzenlemek, üye ödentilerini toplamak, üye alınması veya üyelikten çıkarma konusunda karar vermek,

o) Dernek adına ödül ve armağanlar vermek. Ödül ve armağanlar; kimlere, niçin ve nasıl verileceği genel kurulca belirlenir ve uygulanır.

ö) Genel merkez ve şubelerinde oluşturulan denetim kurullarının çalışma ilke ve esaslarını belirlemek,

p) Genel merkez genel kurulunun verdiği tüm yetkileri kullanarak sonuçlandırmak,

r) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

s) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, mevzuat çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

ş) Derneğin amacı doğrultusunda diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, ortak projeler düzenlemek ve uygulamak.

t) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

 

GENEL MERKEZ DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 19. Genel Merkez Denetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Genel kurulu izleyen üç gün içinde en yaşlı üyesinin başkanlığında toplanarak başkanını seçer. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Kurul başkanın hazırladığı gündemi görüşmek üzere başkanı tarafından en az iki  ayda bir ve gerektiği zaman toplantıya çağrılır. Genel Kurula sunulacak raporu, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve şubeler aracılığıyla katılacak üyelere iletir. Zorunlu durumlarda Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun istediği şubenin hesaplarını da denetler.

Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, harcamalarla ilgili Yönetim Kurulu Kararlarının alınıp alınmadığını kontrol eder. Genel Merkezin banka hesaplarını, elde ve kasada bulunan paralarını denetler. Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Yılda iki kez Genel Merkez Yönetim Kurulu’na gözlem raporu verir.

İç denetim Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen şekilde uygulanır.

Denetim kurulu, gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

Denetim kurulu, aldığı kararları ve denetleme raporlarını tarih sırası ile özel bir dosyada tutar.

 

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

Madde 20. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda genel merkez genel kurulu yetkilidir. Ancak bu konuda yönetim kuruluna yetki verebilir.

ŞUBELERİN TEŞKİLATI

Madde 21. Genel Merkez Yönetim Kurulunca yetki verilen Şubenin kurulacağı yerde en az altı aydan beri ikamet eden ve en az beş kişilik Kurucular Kurulu, kendi arasında Başkanını, Başkan Yardımcısını, Sekreterini ve Muhasibini belirleyerek çalışmalarına başlar. Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen Şube Kuruluş Bildirimini ve gerekli belgeleri, Şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Geçici yönetim kurulu olan Kurucular Kurulu, üye kayıtlarını yaparak, altı (6) ay içinde Şube Genel Kurulunu toplar.

Genel Kurulda Şube Yönetim Kurulu asıl ve yedeklerini, Denetim Kurulu asıl ve yedeklerini, Genel Merkezde Şubeyi temsil edecek asıl ve yedek delegeleri seçer. Gerekli evrakları şubenin bulunduğu mahallin en büyük mülki amirliğine ve genel merkeze gönderir.

 

ŞUBELERİN ORGANLARI, ŞUBELERCE UYGULANACAK HÜKÜMLER, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 22. Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

Şube Genel Kurulu, yasal ödentilerini yaptığı Şube Yönetim Kurulunca saptanmış şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Ödenti yükümlülüğünü yerine getirmeyenler, üyelik haklarını kullanamazlar. Yönetim kurulu; yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek, denetim kurulu; üç (3) asıl üç (3) yedek üye olarak ve Genel Merkez Delegeleri şube genel kurulunca seçilir.

Bu amaçla, Genel Kurulu izleyen yedi gün içinde Şube Yönetim Kurulu, en yaşlı üyesinin başkanlığında toplanarak;

a) Şube Başkanı,

b) Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanmadan ve Basın Yayından sorumlu),

c) Başkan Yardımcısı (Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu),

d) Sekreter,

e) Muhasip,

ve iki (2) Yönetim Kurulu Üyesini belirler. Şubeler Genel Merkezi örnek alarak Şube Genel Kurulunu izleyen en geç bir ay içinde Yardımcı Kurulları, Komisyon ve Kollarını oluşturur.

Şube Başkanının olmadığı durumlarda başkana Teşkilatlanmadan sorumlu başkan yardımcısı vekâlet eder.

Şube Yönetim Kurulu organlarının görev ve yetkileri, Genel Merkez Yönetim Kurulundaki organların görev ve yetkilerini örnek alarak şube sınırları içerisinde uygulamaktır.

Şube Yönetim Kurulları, tüzükte belirlenen dernek amaçlarına ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararlarına uygun hareket etmek zorundadır.

Şube Denetim Kurulları Genel Kurulu izleyen bir hafta içerisinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak Denetim Kurulu Başkanını seçerler.

Denetim kurulu, Şubenin gelir giderleri, bunlarla ilgili defterleri ve üyelik düzeni konusunda gereken denetlemeyi yaparak Şube Yönetim Kurulu ile Şube Genel Kurulu’na raporlarını verir. Bu kurul şubenin her hareketini denetlemekle yükümlüdür.

Şube Başkanlarıyla Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, dönem sürelerine bakılmaksızın yeniden seçilebilirler.

Şubelerce çıkarılacak yayınların yasal sorumluları, Genel Merkeze önceden bildirilerek, yazılı onay alınır.

Olağanüstü Genel Kurulda yeterli çoğunluk sağlanamaz, yeni ve sağlıklı Yönetim kurma olanağı bulunamazsa, Dernek amacına aykırılıklar saptanırsa, Dernekler Yasası kurallarına göre işlem yapılarak Şube kapatılır. Mal varlıkları, Genel Yönetim Kurulu kararıyla, genel merkez veya uygun görülecek bir Şubeye aktarılır.

Şubelerin yurt içinde ve yurt dışında kuruluşu, çalışmalarının veya Genel Merkezle ilişkilerinin ayrıntıları, Dernekler Yasası ile Tüzük kuralları gözetilerek Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Ardı ardına özürsüz olarak üç kez Şube Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

Şube organlarının görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede Genel Merkez organlarında olduğu gibi Şubede de uygulanır.

Organların, yardımcı kurulların ve komisyonların çalışmalarında Genel Merkez organlarının, yardımcı kurullarının ve komisyonlarının yöntem, koşul ve düzeni uygulanır.

 

 

 

ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VEGENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ

Madde 23. Şubeler olağan genel kurul toplantılarını, üç yılda bir, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte, genel merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubeler olağan veya olağanüstü genel kurullarını yapmadan bir ay önce kesin hazirun listeleri ile birlikte Genel Merkeze bildirerek olur almak zorundadır. Toplantı sonuçlarını da en geç otuz gün içinde, tutanak örneği ile aldıkları kararları genel merkeze iletirler.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz (30) gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, Genel Merkez Genel Kurulunda en son seçilmiş delegelerle temsil edilir.

Şube başkanı genel merkez genel kurul delegelerinin de başkanıdır.

Şube kurma yetkisi verilmiş ama genel kurulunu ilk altı ay geçmediği için tamamlamamış olan yeni şubeler Genel Merkez Genel Kurulunda temsil edilemezler. Şubelerce seçilen en son Şube genel kurulunda seçilen delegeler, genel merkez genel kurulu katılanlar (hâzirun) listesinde yer alırlar.

Şubelerin yönetim ve denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılır.

 

TEMSİLCİLİK AÇMA

Madde 24. Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu Kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu Kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, Dernek Genel Kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 25. Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

a) Üyelerden alınacak giriş ödentisiyle Yıllık Ödenti

b) Devletten, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinden alınacak bağış ve yardımlar.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

d) Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans,yayın gibi tüm etkinliklerden sağlanacak gelirler.

e) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler

f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

g) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

h) Gereksinim dışı kalan taşınır ve taşınmazların satılmasıyla sağlanacak kaynaklar.

I) Balkan Türkleri Derneği amaçlarına ve ilkelerine bağlı, bu doğrultuda çalışan yurt dışı kişi, kurum ve kuruluşlardan sağlanan mal yada para yardımları ve bağışlar.

Yurt dışından alınan yardımlar yasal süre içinde mülki amirliğe yazı ile bildirilir ve Dernekler Yasası’nın 21. maddesine uygun davranılır.

Kaynağı belli olmayan yardımlar kabul edilemez. Bağış yapan kişi ve kurumların gerçek kimlik bilgileri dikkate alınır. Şubelere gelen yurt dışı kaynaklı mal ya da para yardımları, Genel Yönetim Kurulu’nun onayı ile kabul edilebilir.

i)Diğer gelirler.

 

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Madde 26. 

a) Defter tutma esasları:

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 500 Bin TL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen meblağın altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen meblağa bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu Kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletme açması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

b) Kayıt Usulü:

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

c)Tutulacak Defterler:

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

26.1.- İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

a)- Karar Defteri: Yönetim Kurulu Kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

b)- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

c)- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu defterlere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d)- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

e)- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

f)- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

26.2.- Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

a) 26.1.- bendinin abc ve f alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

b) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri:

Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

26.3.- Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

26.4.- Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16′da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

 

 

 

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 27.Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17′de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94′üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13′te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14′te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15′te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

27.1.- Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17′de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu Kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

27.2.- Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19′da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç (3) nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu Başkanınca, onbeş (15) gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

27.3.- Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş (5) yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ

Madde 28. Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21′de sunulan) “Dernek Beyannamesi” Dernek Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Dernek Başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 29. Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

29.1.- Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarını izleyen otuz (30) gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3′te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

a) Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

b)Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,

eklenir.

 

29.2.- Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz (30) gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26′da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

29.3.- Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4′te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki (2) nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu Kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

29.4.- Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23′de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir (1) ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

29.5.- Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24′te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25′te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 30. Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız Denetim Kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız Denetim Kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız Denetim Kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 31. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Genel Merkez Yönetim Kurulu Olağan Genel Kurullar arasında 20.000 YTL’ye kadar borçlanmaya yetkilidir. 20.000 YTL.nin üstünde borçlanma için Genel Kurul yetkilidir.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Madde 32. Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3′ü’dür. Genel Kurulda Tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

DERNEĞİN FESHİ VE MALVARLIĞININ TASVİYE ŞEKLİ

Madde 33. Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3′ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

33.1.- Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Kocaeli Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, yada kısaltılmış adı BAL-TÜRK” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları Genel Kurul kararı ile aynı amaçla kurulmuş olan ve derneğimizin üyesi olduğu BURSA’DA BULUNAN BALKAN TÜRKLERİ GÖÇMEN VE MÜLTECİ DERNEKLERİ FEDERASYONU GENEL MERKEZİNE devir olunur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç (3) ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi (7) gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu Üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu Üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş (5) yıldır.

Madde 34. Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

18/01/2015 TARİHİNDE YAPILAN 14. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ OYBİRLİĞİ İLE ONAYLANARAK YÖNETİM KURULUNA İMZA YETKİSİ VERİLMİŞTİR.

Dr. Bayram ÇOLAKOĞLU

Genel Başkan

Doç. Dr. Selçuk KOÇ

Genel Başkan Yardımcısı

Ramadan GÜLER

Genel Muhasip

Ayla BOZKURT

Genel Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Ayhan ORHAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Halil Güngör DOKUZLAR

Genel Başkan Yardımcısı

Berkant AYDEMİR

Yönetim Kurulu Üyesi

Şükrü AR

Genel Sekreter

İlker KORKMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Ragıp ÇAVUŞ

Genel Sekreter Yardımcısı

Sevcan GÜNZİT

Yönetim Kurulu Üyesi

 


İçeriği Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.