Bir mücadele insanı: Ahmed Davudoğlu

Doğduğu Bulgaristan’da Komünist zulmüne maruz kalan Davudoğlu Hoca, Türkiye’ye hicret ettikten sonra da çeşitli sıkıntılar çekti Son devrin önemli âlimlerinden Ahmed Davudoğlu, Bulgaristan’dan Türkiye’ye çileli bir ömür sürdü. 1912 yılında Bulgaristan’a bağlı Deliorman bölgesinin Şumnu vilayetinin Kalaycıköyü’nde doğan Ahmed Davudoğlu’nu belki de birçoğumuz bilmiyoruz. Oysaki İslam’a, hem Bulgaristan’da hem de Türkiye’de çektiği tüm acılara, gördüğü […]

Devamını oku

Balkanlarda Halvetiyye ve Halveti Tekkeleri

Osmanlının Balkanlara geçmesinden önce de bu topraklarda  tasavvuf ehlinin varlığı hissedilse de, tekke ve zaviyelerin kurulmamasıyla tarikat ehlinin manevi hizmeti Osmanlı idaresinin kurulmasıyla ortaya çıkmıştır. Balkanlarda ve söz konusu olan bugünkü Sırbistan, Bosna –Hersek, Kosova, Makedonya ve Arnavutluk’ta yayılan tarikatların başında Halvetilik gelmektedir. Osmanlı döneminde en çok tekke ve zaviyeye sahip olan Halvetilik, bugün maalesef çok az […]

Devamını oku

Tarihte Ohri ve önemli şahsiyetler

Bugün Makedonya Cumhuriyeti’nin Güneybatısında UNESCO koruması altında bulunan Ohri şehri, doğal güzelliklerinden başka zengin tarihi bir geçmişe ve eserlere sahiptir. Tarihi geçmişi M.Ö. IV. asra dayanan bir yerleşim yeri olarak farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Lihnidos isminden Ohrid (Ohri) ismini alan bir zamanın küçük yerleşim yeri bugün modern ve turistik şehir konumuna gelmiştir.

Devamını oku

Meşhur “Konyalı Boşnaklar”

“Bizimkiler önce Konya’dan Bosna’ya göç etmiş, daha sonra Bosna’dan tekrar Anadolu’ya göçmek zorunda kalmışlar” sözü Türkiye’de yaşayan Boşnakların abartısız olarak yarıya yakını tarafından söylenir. Başlarken belirtelim ki meselemiz, köken araştırması yapmak değil sosyolojik bir soruna işaret etmek. Boşnaklar, göç ettiği Anadolu topraklarında göçün vermiş olduğu zorluk ve yokluk haricinde, Türk insanına, Türkiye devletine yabancılık çekmemiş, […]

Devamını oku

Cumhuriyet Döneminde Türkiye-Balkan

Mustafa Kemal önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyetinin dış politikası barışçıl esaslara dayanmaktaydı. 1923’de gerçekleşmiş olan Lozan Antlaşmasından itibaren Türkiye, Balkan ülkeleri ile kurduğu diplomatik ilişkilerde hep yapıcı olmaya çalıştı. 30 Ocak 1923’te imzalanan bir antlaşma ile Yunanistan’da bulunan Müslüman-Türklerle Türkiye’de bulunan Rumların değiş tokuşu kararlaştırılarak, değiştirilecek kimseler ve mübadele koşulları da saptandı. Ancak antlaşmanın uygulanması aşamasında […]

Devamını oku

Osmanlının İlk Dönemlerinde Türk ve Balkan Kültürlerinde Etkileşim

Bilinen eski çağlardan bu yana insanlar dünyada çeşitli uygarlıklar kurmuş, her ulus kendi tarihini oluşturmuştur. Yaşanılan coğrafi yer, komşuları, sosyal ve kültürel yapısı toplumların tarihlerini etkilemiştir. Türkler dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşamakla birlikte ağırlıkla Orta Asya, Anadolu ve Balkanlar ekseni üzerinde bulunmuşlardır. Anadolu Balkanlar ekseni Orta Asya’dan göçler sonunda oluşmuştur. Türklerin ana vatanı Orta Asya olmakla […]

Devamını oku

Türk Halk Kültürünün Balkanlardaki Rolü

Balkanlar Avrupa’nın güneydoğusunda Yugoslavya, Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Türkiye’nin bir bölümünü içine alan bir yarımadadır. Türkler, MS. IV. yüzyılda Batı Hun Türklerinin yerlerinden kopmaları ve Orta Avrupa bozkırlarına gelmeleri sonucunda yeni bir yurt kurarlar. Bu yerleşme aynı zamanda günümüz Avrupa Dünyasının biçimlenmesine ve bugünkü coğrafi düzene girmesine etki eder. Hun Türkleri Ural ve Kafkasya […]

Devamını oku

Yunanistan’da azınlık haklarının son durumu

I- Batı Trakya Türk Azınlığı 1.Genel Batı Trakya’daki Türk Azınlığının nüfusunun 150.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Lozan belgelerine göre, 1923 yılında 129.120 olan Batı Trakya Türk nüfusu bölge nüfusunun % 68’ini teşkil ederken, bugün 150.000 nüfusla bölge nüfusunun ancak % 35’ini oluşturmaktadır. Lozan Antlaşması’nın imzalandığı tarihte ve Lozan Konferansı belgelerine göre toprak mülkiyetinin % 84’üne […]

Devamını oku

Dış Politika Ekseninde Balkanlarda Arnavutlar ve Arnavutluk

Giriş Balkan Yarımadası’nın küçük bir bölümünü teşkil eden Arnavutluk, II. Dünya Savaşı’nın ardından sosyalist ideolojiyi benimseyerek, Soğuk Savaş dönemini Doğu bloğunun şemsiyesi altında geçirmiştir. Yugoslavya komünistlerinin desteği altında bu rejimin tesis edilmesiyle Arnavutluk, gerek iç siyasada gerekse dış ilişkilerde alışılagelmişin dışında bir sürece girmiştir. Hatta Arnavutluk’taki sosyalist rejim, bölgedeki özdeş rejimlerden daha uzunca bir süre […]

Devamını oku

Arnavut milliyetçiliğinin doğuşu, gelişimi ve günümüze etkileri

Öz Arnavut milliyetçiliği nispeten daha geç bir tarihte ortaya çıkmış ve Balkanlar’da gelişen diğer milliyetçilik hareketlerinden farklı olarak laik bir çizgide gelişmiştir. Ancak, Arnavut milliyetçiliği, etnik sınırlarla uyumlu olmayan siyasi sınırlar arasında parçalanmış bir biçimde ayrı kollardan gelişmiştir. Bu nedenle Arnavut milliyetçiliği, fiili sınır değişimlerine yol açabilecek bir ulusal bütünleşme potansiyelini içinde taşıdığı için, bundan […]

Devamını oku